Privacy statement

Socialtalk gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database. Deze gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor Socialtalk is een verantwoorde omgang met uw gegevens van groot belang. Uw gegevens worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en branchecodes op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht Socialtalk toe welke persoonsgegevens door haar worden verwerkt en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

In het kader van haar dienstverlening legt Socialtalk de volgende persoonsgegevens vast: (1) persoonsgegevens van (potentiële) relaties van Socialtalk en (2) persoonsgegevens van (potentiële) donateurs.

Beveiliging

Socialtalk hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Socialtalk.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Socialtalk van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u Socialtalk een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Socialtalk hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Socialtalk of telefonisch. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Socialtalk worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Socialtalk. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Socialtalk ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid
Indien Socialtalk gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Socialtalk, kunt u Socialtalk verzoeken om de gegevens die Socialtalk van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Socialtalk.

Socialtalk

Socialtalk helpt goede doelen-organisaties met het werven en benaderen van persoonsgegevens van (potentiële) donateurs. In dat kader kan het zijn dat Socialtalk u informeert per post, telefoon, sms, e-mail en online via social media over deze goede doelen.

Persoonsgegevens

In dit kader verwerkt Socialtalk de volgende persoonsgegevens:

  • (indien van toepassing) organisatie
  • voorletters, voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • (indien van toepassing) e-mailadres;
  • (idien van toepassing) donatiegeschiedenis;
  • campagne registratie (onder meer: herkomst van adres)

Voor zover u deze gegevens niet zelf aan Socialtalk heeft verstrekt, heeft Socialtalk deze gegevens van een derde partij verkregen.

Doelen

Socialtalk verwerkt uw gegevens om u te kunnen informeren over goede doelen-organisaties en om u te benaderen over mogelijkheden om donateur worden. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kan Socialtalk uw gegevens verwerken om tot data-analyses te komen die haar dienstverlening kunnen optimaliseren, waaronder met betrekking tot uw bereikbaarheid en de voorspelling van de kans dat u donateur zal willen worden. Socialtalk voert deze verwerkingen uit in het kader van haar gerechtvaardigde, commerciële belang. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Socialtalk zorgt ervoor dat u bij ieder communicatiemoment de gelegenheid heeft aan te geven dat u niet langer informatie wenst te ontvangen. Indien u daar gebruik van maakt, verwijdert Socialtalk uw contactgegevens binnen 30 dagen.

Ontvangers

Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners.

Socialtalk kan verwerkers inschakelen voor het verwerken van uw gegevens. Socialtalk borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Socialtalk draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen in de vorm van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Contact

U kunt Socialtalk bereiken via 023 – 56 77 028 of via e-mail info@Socialtalk.nl.